Моля, прочетете внимателно следните Общи условия, понеже те определят условията на правно обвързващо споразумение между Вас (Потребителя) и „Криейтив Уеб България“, с ЕИК 203378338 (Администратора) чрез уеб платформата www.swappo.app (Платформата).

Използвайки Платформата, ние считаме, че Вие приемате тези Общи условия. При зареждането на браузъра си www.swappo.app и с попълването на заявка за публикуването на обява се счита, че сте сключили договорно споразумение  с „Криейтив Уеб България“ ЕООД за публикуването на обява и сте запознати, разбирате и приемате настоящите Общи условия, като декларирате, че ще ги спазвате. Не продължавайте да използвате Платформата, ако не сте съгласни с тези условия.

Услугите в Платформата са предназначени за Потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки. С достъпа до Платформата и с приемането на настоящите общи условия, Вие декларирате, че сте пълнолетен и отговаряте на тези условия.

Тези Общи условия могат да се променят или да се актуализират периодично по преценка на Администратора и влизат в сила от деня на публикуването им на уеб сайта. Ако не сте съгласни с направените промени, можете по всяко време да преустановите използването на Платформата като изтриете своя профил и публикуваните от вас обяви.

Нека и това да присъства, за да знаят и да отпада от нас отговорността, ако им останат активни обявите и не предприемат нищо. Това е свързано с въпроса малко по-долу.

Правила и условия

Уеб платформата www.swappo.app и използването на нейните възможности се предоставя на принципа „такъв, какъвто е“ и „както е обявен“, без обещания или изявления, изрични или подразбиращи се.

Платформата е създадена с цел да предоставя възможност на своите потребители да публикуват обяви за размяна на стоки и услуги.  Обявите се публикуват безплатно, като потребителя може да закупи и заплати допълнителни пакети свързани с популяризирането на своята обява.

Използвайки Платформата, Вие можете

 • да се регистрирате и създадете свои потребителски профил
 • да публикувате своите предложения и търсене свързани с размяна на услуги и стоки
 • да публикувате текстови съобщения до други потребители, като запитване и отговор на публикувани от тях обяви
 • да закупите допълнителни пакети, чрез които да направите своите обяви по-видими и открояващи се за определен период от време

Създаването на собствен потребителски профил е задължително условие за използване на Платформата. Личните Ви данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове по прилагането му, като редът и условията за това са уредени в Политиката за поверителност, която е публикувана на уеб сайта ни.

Изтриването на потребителски профил може да се извърши по всяко време чрез меню “Основно меню”, раздел “Моят акаунт”, подменю “Настройки.”. 

Вашият профил може да бъде блокиран или ограничен, ако по преценка на Администратора или по данни на компетентни органи е установено или е в процес на установяване, че чрез профила са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или нарушения на настоящите общи условия и/или засягане на правата на Администратора или на трети лица. 

Длъжни сте незабавно да премахвате от Платформата обявите, които вече не са актуални. В противен случай, Администраторът си запазва правото да премахва обявите в нарушение незабавно и без да посочва причина за това.

Обявите на Потребителя се архивират в профила му след изтичането на 30 дни, считано от датата на публикуването им, освен ако тези обяви не са подновени преди изтичането на 30-дневния срок.

Обявите с изтекъл срок на публикуване остават, като неактивни в профила на потребителя за срок от 30 дни след което същите биват автоматично изтривани от платформата.

Изисквания към обявите

Заглавията и текстовете на обявите се изписват на български език (кирилица).

Обявата следва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга; да посочва условията за доставка, изпълнение; да посочва основните характеристики на стоката или услугата, тяхното естество, включително информация за състава, опаковката, както и инструкция за използване, комплектовка и поддръжка; да посочва за наличието на законова гаранция, когато е приложимо; да сочи опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на стоката или услугата; да сочи условията за употреба на стоката или услугата, влиянието, което тя оказва върху други стоки и услуги при евентуална съвместна употреба или използване; да сочи срока на годност на стоката – когато е приложимо.

Когато предмет на обявата са неупотребявани стоки, те следва да бъдат с етикети на български език и да съдържат информация за производителя и вносителя, ако стоката е от внос, за вида на стоката, нейните съществени характеристики, срока на годност и условията на съхраняването ѝ и, ако е необходимо, указания за употреба.
Информацията, съдържаща се в етикета, трябва да бъде разбираема, достъпна, ясна, лесна за отличаване и да не бъде подвеждаща.

Обявата може да има за предмет само безопасни стоки и услуги. Когато предмет на обявата са стоки, чиято употреба изисква наличието на технически познания, стоките, съдържащи опасни вещества, или стоките, чиято употреба предполага наличието на специални умения или спазването на специални изисквания за безопасност, обявата следва да сочи, че са придружени от указания за тяхната употреба, изготвени от производителя.

Публикуването на обяви за предлагане на стоки или извършване на услуги, за които е установен от действащото законодателство разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, без съответно разрешение, лиценз или регистрация, е забранено.

Публикуването на следните обяви е забранено, като изброяването не е изчерпателно:

 • които нарушават правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриалната собственост;
 • за стоки или услуги от сексуален характер, порнографски материали и други;
 • за импулсни телефони (с добавена стойност);
 • за преотдаване под наем на имоти, автомобили, инструменти и други, без разрешение за преотдаване;
 • за изготвяне и разпространение на забранени от закона вещества;
 • за предлагане на болнични листове, бележки от личен лекар, епикризи, рецепти за продажба на лекарства, решения на ТЕЛК, инвалидни стикери и др.;
 • за услуги, предлагащи и разпространяващи насилие или омраза на каквато и да е основа върху хора и животни;
 • за предлагане и изготвяне на всички видове документи, подлежащи на нормативен контрол (шофьорски книжки, лични карти, паспорти, актове за раждане/смърт, дипломи за образование, придобита квалификация и други.);
 • за продажба на теми, дипломни работи, есета и други реферати и доклади от подобен вид, както и услуги свързани с писането на такива работи; дипломи за завършено образование или курсове, както и копия на учебници, книги и други произведения, защитени с авторски права;
 • за лични данни или списъци с адреси на електронна поща;
 • за предлагане на регистрационни номера на МПС и придружаващите ги документи без превозните средства, за които се отнасят;
 • за продажба на дялове в дружества, акции, ценни книжка, изкупуване на вземания, търгуване на фондова борса, посредничество, изготвяне на застраховки, букмейкърски залагания и други;
 • за предлагане на парични заеми от физически и юридически лица, които не са регистрирани в БНБ по смисъла на чл. 3а от Закон за кредитните институции;
 • за разпространяване на отключени софтуери или софтуерни пакети, активационни кодове, електронни ключове и други, без оригиналния носител, към който се отнасят;
 • за приготвяне, доставка и разпространение на хранителни стоки и готови храни без необходимата регистрация и издаден лиценз от Българска агенция по безопасност на храните;
 • за акцизни стоки, както и отпадъците от тютюн по Закона за акцизите и данъчните складове;
 • за телевизионни и интернет пакети, сключени с доставчик на услуги, мобилни СИМ карти, акаунти и профили в социалните мрежи, видеоигри, платформи за споделяне и услуги;
 • за размяна на пчелни продукти, пчелни майки и рояци без съответното разрешение или регистрация по Закона за пчеларството и актовете по неговото прилагане;
 • за препариране, пренасяне и извозване зад граница, продажба и размяна на препарирани животински видове, защитени от българското законодателство;
 • за улавяне, задържане, събиране и продажба на яйца, както и убиване с каквито и да е средства и методи на птици, попадащи под закрилата на Закона за биологичното разнообразие;
 • за размяна, подготовка и обучение на животни за участие в боеве;
 • за размяна на домашни любимци във възраст, в която са още зависими за хранене и грижа от майките си;
 • за животински продукти (месо и млечни продукти и яйца) от нерегистрирани животновъди и обекти;
 • за сделки с оръжия или техни компоненти, както и боеприпаси без надлежно разрешение;
 • за изготвяне или размяна на психотропни субстанции и упойващи средства, включително наркотици и всякакви други субстанции, използвани за техни заместители, независимо от това дали притежанието и търговията на такива субстанции и упойващи средства е забранена от закона;
 • за размяна на лекарствени и хомеопатични продукти без надлежно разрешение, както и на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание;
 • за сделки с продукти, които са предмет на регулиране и не отговарят на изискванията на съответните нормативни актове;
 • за стоки, услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или са в разрез с добрите нрави, включително фалшиви продукти, маркирани по начин, който може да заблуди потребителите относно техния произход или други техни съществени характеристики.

Ако са публикувани обяви, които не отговарят на тези изисквания, ще бъдат премахвани от Платформата служебно или след получен сигнал.

Сигнали за нарушения

Всички обяви, които нарушават правата на трети лица върху обекти на интелектуална или индустриална собственост, нормативна забрана или клаузи от тези общи условия, ще бъдат премахвани от платформата, след получен сигнал или служебно от нас.

Всяко лице, което има правен интерес, може да подаде писмен сигнал до нас, когато счита, че някоя обява нарушава негови права и законни интереси чрез имейл адрес abuse@swappo.app

Сигналът следва да съдържа: три имена на подателя или наименование на юридическо лице, адрес за кореспонденция и телефон; коя е обявата с описание на нарушението; правните норми или клаузи, които са нарушени; какво е искането на подателя на сигнала. Прилагат се и доказателства за притежаване на права от неговия подател, когато се твърди, че такива са нарушени.  Администраторът в срок от 14 дни извършва проверка на изложените в него твърдения и факти, както и на приложените доказателства и в случай, че прецени, че сигналът е основателен, премахва съответната обява.

Интелектуална собственост

Използвайки Платформата, вие се задължавате да зачитате нашите права на интелектуална собственост върху съдържанието на уеб сайта, различно от потребителското съдържание, включително но не само изходния код, дизайн, материал за съдържание, авторски права и търговски марки, както и тези, притежавани от трети страни.

Изходният код, дизайнът и съдържанието, включително информация, снимки и други графични материали, включително компилация, сглобяване и подреждане на това съдържание в Платформата, както и имена, лога и търговски марки в Платформата, са защитени от законите за авторското право и принадлежат за нас и / или нашите лицензодатели и / или договорени трети страни, според случая. Те не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, препредавани, разпространявани, разпространявани, продавани, публикувани, имитирани или използвани, изцяло или частично, освен ако изрично не са разрешени от нас и / или нашите лицензодатели и / или договорени трети страни, според случая.

На Вас се предоставя ограничено, неизключително, непрехвърляемо, нелицензируемо, неприсвоимо и отменяемо право за достъп и използване на Платформата съгласно настоящите условия и само за ваша лична употреба.

Политика за поверителност

Използването на Платформата се счита за изразено от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на Платформата, съгласно тези Общи условия и Политиката ни за поверителност, която е публикувана и постоянно достъпна на уебсайта ни.

Задължителната информация, за да се регистрирате е eлектронната Ви поща.
Предоставянето на лични данни в www.swappo.app е напълно доброволно по ваше желание, като самостоятелно преценявате дали и какви данни за себе си да предоставите.
Публикуването на лични данни от потребител в текстовата част на обявите е нежелателно.

Услуги от трети страни

Платформата използва услуги, предоставени от трети страни (напр. интернет достъп, хостинг услуги, платежни услуги, пощенски услуги, като изброяването не е изчерпателно). Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние не носим отговорност за достъпността или липса на която и да е услуга от трета страна, използвана от Платформата.

Ние не даваме изрична гаранция, че Платформата ще бъде достъпна по всяко време, че ползването й ще бъде непрекъснато. Запазваме си правото да спрем работата на Платформата, ако е необходимо или е поискано от трети страни.

Ние не носим отговорност по отношение на каквито и да било действия или искове във връзка с такава липса или каквато и да е претенция за загуба или вреда, произтичащи от това.

Приложението може да показва реклами с връзки към уеб сайтове, поддържани от трети страни. Ние не отговаряме за достъпността на сайтовете на трети страни и не носим отговорност за каквото и да е съдържание, реклами или услуги от такива уеб сайтове. Ние не носим отговорност, директно или индиректно, за каквито и да е понесени вреди или пропуснати ползи, причинени пряко или косвено от уеб сайтове на трети страни. Ползването на тези уеб сайтове е предмет на правилата и условията на техните собственици.

Свържете се с нас Ако се нуждаете от повече информация или имате някакви въпроси относно Платформата, моля не се колебайте да се свържете с нас по имейл на help@swappo.app Ще се постараем да отговорим на всяко запитване до 48 часа.

Вход

Регистрация

Промяна на парола

Моля въведете потребителско име или имейл адрес. Ще получите линк за да създадете нова парола.